April 5, 2015

default image

Hermes Rivera

Very biblical ang lahat ng pagtuturo at pangangaral ng salita ng Diyos, it increases my knowledge in scripture .

April 5, 2015


April 5, 2015

Hermes Rivera —