Thanks to Ptr Jurem Ramos na naging instrumento ng Diyos upang magbigay ng malinaw at tamang katuruan patungkol sa Salita ng Dios. I’m listening thru internet (podcast in internet). Meron po bang Soli Deo Gloria Church sa parteng Laguna? Hope na sa kahit anong paraan ay makatulong kami sa inyong pagsasahimpapawid ng inyong mga katuruan… God bless you more and more…