July 18, 2012

default image

vic duenas

tanx sa karagdagan na kaalaman na binbahagi nyo po na aking napapakinggan sa programa nyo sa radyo lalo na sa mga bagay na may ugnayan sa buhay ispiritual ng mga mananampalataya. Pray ko na lalo pa po kayong gamitin sa ubasan NYA na may katatagan tulad nang katatagan na aking nalalaman sa mga naibahagi na ninyo. God bless you pastor and your program.

July 18, 2012


July 18, 2012

vic duenas —